130,000VND
1 tháng
Gói A
CPU 1 vCore
2 GB RAM
20 GB SSD SATA
100Mbps Networking
Linux OS
1 IPv6 Address

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT
180,000VND
1 tháng
Gói B
1 Core CPUs
1 vCore CPUs
2GB RAM
40GB SSD NVMe
Network 250Mbps
Linux OS
1 IPv6 Address

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT
350,000VND
1 tháng
Gói C
2 Core CPUs
2 vCore CPUs
4GB RAM
80GB SSD NVMe
Network 500Mbps
Linux OS
1 IPv6 Address

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT
900,000VND
1 tháng
Gói D
4 vCore CPUs
8GB RAM
160GB SSD NVMe
Network 1Gbps
Linux OS
1 IPv6 Address

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT